Ksiądz Wojciech Piwowarczyk w maju 1938 roku przedstawił rozprawę doktorską pt. „Charakter. Jego istota”, która w tym samym roku została wydana w Kielcach. Opublikował także artykuł pt. „Co mówić o masonerii?”. Przed II wojną światową ukazały się jego recenzje pięciu książek, do których lektury chciał zachęcić. W latach 1947-1951 publikował homilie we „Współczesnej Ambonie”. Dotyczą one głównie Eucharystii i modlitwy różańcowej. Wydawnictwo „Jedność” wydało w 1999 roku zbiór jego rozważań rekolekcyjnych zatytułowany „O Bogu i o człowieku”.

Wybrane myśli ks. Wojciecha Piwowarczyka:

Bóg jest konsekwentny.

Bóg jest obecny w ludziach poprzez prostotę.

Bóg jest otwarty na człowieka, a człowiek z kolei powinien być otwarty na rozwój, na wpływ tego wszystkiego, co ma się dokonać.

Bóg jest Panem swoich darów i swego działania – wkładem z mojej strony jest otwarcie się na to działanie.

Bóg jest piękny, piękny we wszechmocy, w miłosierdziu, w dobroci, w wieczności, niezmienności, jest piękny.

Bóg jest prosty, dlatego, że to, co mówi jest zgodne z tym, co czyni i to jest absolutna równość, bez jakiegokolwiek śladu niedoskonałości.

Bóg jest tak hojny wobec człowieka, jak człowiek wobec Boga.

Bóg ma specjalne upodobanie w miłosierdziu. Sam pełen miłosierdzia, patrzy miłosiernymi i dobrymi oczami na wszystkich, którzy świadczą miłosierdzie.

Bóg ma sposoby, by upokorzyć nas w tym, w czym szukamy pożywki dla pychy.

Im większe zbliżenie się do jedności, a więc do Boga, to tym Bóg jest dla nas jaśniejszy.

Istnienie jest imieniem Boga.

Wola Boża nigdy nie wybiera dobra pozornego, bo to byłoby sprzeczne z Bogiem.

Wszystko odnosić do Boga i z Boga wszystko wyprowadzać.


/na podstawie:
Grażyna Karolewicz, Pozostawiał ślady miłości… Ksiądz Wojciech Piwowarczyk 1902 – 1992, Kielce, wyd. JEDNOŚĆ, 2009, s. 74-78.
Myśli wybrane. Z nauczania Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka, wybór: Teresa B., Maria KR., Hanna B.
www.instchrkr.katowice.opoka.org.pl/